Ispitati zakonitost odluke o taksi prevozu

Ispitati zakonitost odluke o taksi prevozu

Za­u­sta­vlja­nje do­no­še­nja no­vih op­štin­skih od­lu­ka o auto-tak­si pre­vo­zu dok no­vi Za­kon o pre­vo­zu u drum­skom sa­o­bra­ća­ju ne bu­de usvo­jen u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, strikt­no po­što­va­nje i spro­vo­đe­nje va­že­ćeg za­ko­na, kao i hit­no an­ga­žo­va­nje nad­le­žnih in­spek­cij­skih or­ga­na i ko­mu­nal­nih po­li­ci­ja u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma ko­je će ra­di­ti na su­zbi­ja­nju ne­le­gal­nih auto-tak­si pre­vo­zni­ka, za­htje­vi su ko­je je Stru­kov­ni sin­di­kat tak­si­sta Cr­ne Go­re is­po­sta­vio Du­šku Mar­ko­vi­ću, pre­mi­je­ru. Sa­mo­stal­ni pre­vo­zni­ci su ju­če, u su­sret sju­tra­šnjoj pro­test­noj vo­žnji tak­si­sta ko­ja je za­ka­za­na za 11.55 sa­ti, oba­vi­je­sti­li pre­mi­je­ra o pro­ble­mi­ma sa ko­ji­ma se su­sri­je­ću.
Od Du­ška Mar­ko­vi­ća tra­že i for­mi­ra­nje ko­mi­si­je ko­ja će pro­cje­nji­va­ti ko­je su op­štin­ske od­lu­ke o auto-tak­si pre­vo­zu u pret­hod­nom pe­ri­o­du do­ni­je­te pro­tiv­za­ko­ni­to i za či­je in­te­re­se, hit­no is­pi­ti­va­nje si­tu­a­ci­je ko­ja je do­ve­la do to­ga da su pri­vred­na dru­štva ko­ja oba­vlja­ju auto-tak­si pre­voz mo­gla, u du­gom ni­zu go­di­na, ne­po­što­va­ti za­kon (ne­po­sje­do­va­nje re­gi­star ka­sa, za­po­šlja­va­nje rad­ni­ka su­prot­no va­že­ćim za­kon­skim rje­še­nji­ma, …), te is­pi­ti­va­nje raz­lo­ga zbog ko­jih Po­re­ska upra­va pre­ma tim dru­štvi­ma ni­je pri­mje­nji­va­la za­kon. Stru­kov­ni sin­di­kat tak­si­sta Cr­ne Go­re pred­la­že i da im se omo­gu­ći uče­šće u rad­nim gru­pa­ma na do­no­še­nju no­vih od­lu­ka kao i dru­gih pro­pi­sa ve­za­nih za tak­si pre­voz.
-Shva­ta­ju­ći pro­ble­me i uva­ža­va­ju­ći na­še su­ge­sti­je, nad­le­žni dr­žav­ni i op­štin­ski or­ga­ni su na vi­še za­dje­nič­kih sa­stan­ka, is­ta­kli da će se ova­kva si­tu­a­ci­ja pro­mi­je­ni­ti iz­mje­nom za­kon­skih i pod­za­kon­skih ak­ta ko­ji re­gu­li­šu ovu dje­lat­nost, Ta­ko je, Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja uva­ži­lo na­še su­ge­sti­je i pri­stu­pi­lo iz­ra­di no­vog Za­ko­na o sa­o­bra­ća­ju. Po mi­šlje­nju tak­si pre­vo­zni­ka – sa­mo­stal­nih pred­u­zet­ni­ka, ovo za­kon­sko rje­še­nje jed­no je od naj­bo­ljih u re­gi­o­nu. Me­đu­tim, od ta­da pa do da­nas, zbog ne­pri­mje­nji­va­nja, te po­gre­šnog tu­ma­če­nja za­ko­na od stra­ne lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, ne­a­de­kvat­nim in­spek­cij­skim i dru­gim kon­tro­la­ma nad­le­žnih or­ga­na i ne­za­ko­ni­tim pod­za­kon­skim op­štin­skim ak­ti­ma, na­stao je ha­os u re­gu­li­sa­nju pre­vo­za put­ni­ka, po­seb­no ka­da je u pi­ta­nju auto-tak­si pre­voz – pi­še u do­pi­su ko­ji je Bo­ri­slav Pa­vlo­vić, pred­sjed­nik Stru­kov­nog sin­di­ka­ta tak­si­sta Cr­ne Go­re upu­tio pre­mi­je­ru.
Zbog ve­li­kog bro­ja pro­ble­ma, ka­ko je na­veo Pa­vlo­vić, di­rekt­no su po­go­đe­ni le­gal­no re­gi­stro­va­na pred­u­ze­ća za pre­voz put­ni­ka u grad­skom sa­o­bra­ća­ju i le­gal­ni tak­si pred­u­zet­ni­ci. -Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li je na­mje­ra da se zva­nič­no us­kra­ti pra­vo na rad sa­mo­stal­nim pred­u­zet­ni­ci­ma, ob­zi­rom da smo po­sled­njih 12 go­di­na pu­ki tak­si­sti, a da se fa­vo­ri­zu­ju ra­zna pri­vred­na dru­štva ko­ja po­slu­ju van za­ko­na. Od re­gi­stra­ci­je pr­vog ta­kvog dru­štva do da­nas, ve­ći­na njih je oslo­bo­đe­na po­re­skih i dru­gih oba­ve­za pre­ma dr­ža­vi, dok nad­le­žni žmu­re i ću­te na ta­kvo sta­nje, ka­kva je si­tu­a­ci­ja i u po­gle­du pot­pu­no ne­za­ko­ni­tog i ne­le­gal­nog po­slo­va­nja ta­ko­zva­nih „di­vljih tak­si­sta”. Ovo se pre­sli­ka­va u sva­koj lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, po pot­pu­no istom sce­na­rij – na­veo je Pa­vlo­vić.
Pa­vlo­vić je oba­vi­je­stio Mar­ko­vi­ća da su tak­si pre­vo­zni­ci-sa­mo­stal­ni pred­u­zet­ni­ci ušli u re­pro­gram po­re­skog du­ga.
-Ka­da se ima u vi­du ova­kvo sta­nje na tr­ži­štu, či­nje­ni­ca je da oni svo­je oba­ve­ze opet ne­će bi­ti u pri­li­ci da is­pu­ne jer ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja i ne­le­gal­ni pre­vo­zni­ci neo­mo­gu­ća­va­ju sti­ca­nje ade­kvat­nih pri­ho­da le­gal­nim tak­si pre­vo­zni­ci­ma-sa­mo­stal­nim pred­u­zet­ni­ci­ma – na­veo je Pa­vlo­vić.
N.S.

Pro­test­na vo­žnja kre­će od Po­re­ske upra­ve

Pro­test­na vo­žnja tak­si­sta za­ka­za­na je za sju­tra u 11.55 sa­ti, a do­zvo­lu za nju tra­ži­li su od Upra­ve po­li­ci­je. Tak­si­sti će vo­žnju po­če­ti is­pred uprav­ne zgra­de Po­re­ske upra­ve i kre­ta­će se Uli­com Jo­si­pa Bro­za Ti­ta, Uli­com Pe­te pro­le­ter­ske, Bu­le­va­rom sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, Uli­com Stan­ka Dra­go­je­vi­ća, Ka­ra­đor­đe­vom, Uli­com slo­bo­de, Vu­če­dol­skom, Uli­com Stan­ka Dra­go­je­vi­ća, Bo­ke­škom, te Uli­com Slo­bo­de. Iz Uli­ce slo­bo­de na­sta­vlja­ju vo­žnju Bu­le­va­rom Iva­na Cr­no­je­vi­ća, Uli­com 13.ju­la, Mo­skov­skom, Bu­le­va­rom Re­vo­lu­ci­je, Bu­le­va­rom sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, mo­stom Bla­ža Jo­va­no­vi­ća, Uli­com Pe­te pro­le­ter­ske, Uli­com Jo­si­pa Bro­za Ti­ta do uprav­ne zgra­de Po­re­ske upra­ve.
-Or­ga­ni­za­tor oče­ku­je uče­šće oko 300 vo­zi­la, a bi­će obez­bi­je­đe­na re­dar­ska slu­žba ko­ju će či­ni­ti 15 re­da­ra, obi­lje­že­nih cr­ve­nim tra­ka­ma- pi­še u do­pi­su ko­ji je Bo­ri­slav Pa­vlo­vić, pred­sjed­nik Stru­kov­nog sin­di­ka­ta tak­si­sta Cr­ne Go­re upu­tio Jo­vi­ci Re­če­vi­ću, ru­ko­vo­di­o­cu Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca.

Nema Komentara

Comments are closed.